Foundation/Fundamenta

Att plocka upp frågeställningar är lätt. Det är också busenkelt att ha åsikter om det mesta. Det är nog något vi gör till mans. Vi uttalar oss om stort och smått och tror oss veta. Värre blir det när vi ska stå till svars för vårt handlande. Eller en sådan sak som att överblicka konsekvenserna av ett beslut. Det är så lätt att låta ändamål helga medeln. Med det menar jag att vi ofta redan har bestämt oss för ett narrativ och utfall och låter det kontrollera allt från ingångsvägar till metoder i olika frågor. Kanske handlar det om låsta positioner, moral, erfarenhet, kunskapsnivå eller att ideologiska inriktningar begränsar perspektiven, vad vet jag?

Entry Points/Ingångsvägar

Istället för att bestämma oss för hur verkligheten ska se ut och ha det som utgångspunkt, så kan vi delvis vända på steken och nöja oss med att att hitta sätt att granska frågor. Det handlar om principer och perspektiv som kan hjälpa oss att bedöma frågor utan att vi ställer oss med pekpinnar mot eget och andras sätt att leva. För vad vet vi egentligen om livet. Jag kan ha sympati för olika ideal, där tankar om solidaritet, friheter, relationer och mer ser olika ut. Det visar sig t.ex. i olika politiska inriktningar.

Så nog finns det utrymme att kunna hämta positiva inslag ur olika läger utan att vi behöver låsa oss vid ett.

The Unique Human/Människans unika ställning

Människans unika värde är något centralt för mig. Det grundar sig i den tradition vi levt med genom den västerländska historien och tanken att människan är något värdefull i sig självt, som ett axiom. Människans ställning avspeglas bland annat i den demokratiska tanken och i den lagstiftning vi har.

Min tanke är att de frågor du ställs inför bör värderas utifrån hur människor påverkas. Det låter självklart, men är det verkligen inte när allt kommer till kritan. Försök ta hänsyn till detta genom att låta människors fria vilja, rättigheter med mera stå i centrum. Hur relaterar det du ska bedöma till människans värde och frihet.

Christian Foundation/Kristen grund

En del drar åt sig öronen så fort kristendom kommer på tal, trots att så vi lever är sprunget ur dess tradition. Även om inte tron är en del av ditt liv, så befinner du dig i dess vardagliga uttryck, vilka i sin tur står på fundamentala mänskliga värden.

Den kristna etiken är något jag ser som användbart i vardagen, bland annat genom de sju dygderna. Det du kan göra är att väga aktuella frågor mot dygdernas perspektiv ödmjukhet, generositet, kyskhet, medmänsklighet, måttfullhet, tålamod och flit.

Tycker du man borde lägga tyngden på något specifikt perspektiv?

Future Proof/Framtiddsäkring

En princip jag tycker är viktig handlar om framtidssäkring. Med det menar jag att de frågor du möter idag bör hanteras, för att underlätta för framtiden. Det betyder i princip att du tar tag i saker som är riskfyllda och problematiska så tidigt som möjligt. Ditt ansvar är att inte lasta över saker som kan hanteras nu på ditt framtida jag eller dina barn och barnbarn.

Det kan till exempel handla om att skapa långsiktighet i en fråga som skola, vård, infrastruktur.

Lowest Level Possible/Lägsta möjliga nivå

De frågeställningar vi möter i livet kan hanteras på olika nivåer. Vissa beslut fattar du själv, andra inkluderar din partner, familj, vän eller släkt. Ibland hanterar en grupp saken bäst, t.ex. kring en arbetsfråga. I vissa fall måste saken dryftas på regional, nationell eller internationell nivå, beroende på frågans karaktär.

I medmänsklig anda menar jag att det som kan hanteras effektivt på lägsta nivå ska så hanteras. För varje steg man vill förflytta mandatet uppåt i kedjan och bort från de människor som påverkas, så måste förflyttningen fullgott kunna motiveras. Grundinställningen är “på lägsta effektiva nivå”.

På vilken nivå tycker du till exampel att frågor om barnomsorg ska ligga?

The Missing Link/Den felande länken

Alla gör vi fel titt som tätt och det måste finnas med i ekvationen om ett mänskligt samhälle. Förlåtelsen måste få ta utrymme annars kommer vi gå under i ett auktoritärt moras. Det betyder inte att vi behöver förlåta allt eller acceptera vilka uttryck som helst. Jag säger inte att balansgången är enkel, men den är nödvändig för att vi inte ska förvandlas till en pöbelhop.

Vi måste också se att ett samhälle där det sker framsteg måste vila på att man tillåts göra fel. Innovation hade inte förekommit om inte någon brutit normer och invanda mönster.

Min tro är att när frågor ska hitta sin bästa lösning är det när vi kan stöta och blöta dem från motstridiga uppfattningar. Människor måste få uttrycka sig, utan att det uppskattas av alla. Det måste tillåtas att kränka och förskräcka. Det är en del av livet och tillåter oss att växa som individer och samhälle.

Solidarity & Empathy/Solidaritet & empati

Empati är centralt för människans förmåga att kommunicera med andra. Det innebär inte medömkan. Inte heller att man ska tro på den andra parten. Empati innebär att du kan sätta dig in i den andra personens förhållande, utan att du för den delen måste hålla med eller bli känslomässigt engagerad. Empatin ställer ett stort krav på objektivitet och saklighet.

I ett friskt samhälle har denna form av empati ett stort utrymme och människors vilja och förmåga att hjälpa varandra på ett inter-personellt plan är det som måste vara huvudregel. Solidariteten, att stötta, försvara, hjälpa är ditt ansvar som individ. Det är inte samhället som ska utföra detta. Så måste det se ut för att ett samhälle inte ska förvandlas till ett auktoritärt samhälle där individer är pacificerade och endast litar på att myndigheter ska lösa alla deras problem. Det är grunden till att du och jag ska kunna fungera som sociala människor.%d bloggers like this: