The Holy Scriptures/Bibeln

Text in Swedish below/Svensk text nedan

Several years ago I took on a challenge, I decided to read the Holy Scriptures, or the Bible if you like. For a few months as I commuted by train to work, I went through chapters and verses, from Genesis I to the New Testament Book of Revelation. It was no blockbuster, I must admit. But after a while I started to think about what the texts really is about. I mean, it’s easy to reject Bible chapters like fairy tales, scams, etc. when the stories are read as if you are the Devil.

But if you instead take time to investigate and think about its real meaning, very interesting aspects emerge. Just the fact that the Bible is a collection of wisdom, processed and produced by generations and generations of wise individuals is extremely impressive. This at a time when neither scientific method, rationalism, humanism, etc. had emerged as explicit theory. At a time when mythology, imagery, physical expressions, theater and other aesthetic storytelling were the ways in which knowledge was inherited. Sure, it’s fascinating.

The Bible was not created as a miracle out of vacuum. As a basis for the texts, we have thousands and thousands of years of experienced practice, followed by oral tradition as a basis. It becomes apparent when we study fundamental religious texts, such as creation stories, within different religions. These are in many ways very similar, which indicates that they have an extremely old tradition to rest upon.

In other words, biblical myths are nothing to spit on and should not be considered trivial as expression of our culture, whether we choose to embrace the world of spirituality or not.

Within the framework of this initiative, I think in small and large ways about a number of Bible texts and what they might mean. As sparring partner, I have had the support of several people, including my mentor the priest Gunnar Pelinka at Skivarp’s church. Conclusions and interpretations from the texts, however, are nothing that should be more than myself to blame.

On this site you will find some excerpts from Bible texts and thoughts about these. Look under the blog posts, Faith category to read more.

Blog Posts


Den heliga skrift

För några år sedan tog jag mig an en mastig utmaning, Jag bestämde mig för att läsa Den heliga skrift eller Bibeln om du så vill. Under några månader när jag pendlade med tåg till jobbet tog jag mig genom kapitel och verser, från Genesis I till Nya testamentets Uppenbarelsebok. Det var inte någon kioskvältare måste jag erkänna. Men efterhand var det inte annat än att jag började fundera på vad texterna egentligen handlar om. Jag menar, det är lätt att förkasta Bibelns kapitel som amsagor, bluff, stollerier m.m. när berättelserna läses på samma sätt som Fan gjorde det.

Men om du istället tar dig tid att bena ut och fundera på dess egentliga innebörd framsträder väldigt intressanta aspekter. Bara det att Bibeln är samlad visdom, bearbetad och framvärkt av generationer och åter generationer av kloka individer är oerhört imponerande. Detta under en tid då varken vetenskaplig metod, rationalism, humanism med mera var påtänkta. I en tid när mytologi, bildspråk, praktik, teater och annan estetisk berättarkonst var det sätt på vilket man förmedlade kunskap. Nog är det fascinerande.

Bibeln tillkom inte som genom ett trollslag ur vakuum. Som grund till texterna har vi tusentals och åter tusentals år upplevd erfarenhet, följt av muntlig tradition som bas. Det blir uppenbart när vi studerar fundamentala religiösa texter, till exempel skapelseberättelser, inom olika religioner. Dessa är i mångt och mycket snarlika vilket tyder på att de har oerhört gammal tradition att vila sig mot.

Bibelmyterna är med andra ord inget att spotta åt och bör inte betraktas som triviala för vår kulturs uttryck, oavsett om vi väljer att anamma andlighetens värld eller inte.

Inom ramen för detta initiativ funderar jag i smått och stort kring ett antal Bibeltexter och vad de kan tänkas betyda. Som sparringpartners har jag haft hjälp av ett flertal personer, bland annat min mentor prästen Gunnar Pelika vid Skivarps församlig. Slutsatser och uttolkningar ur texterna är dock inget som ska ligga mer än mig själv till last.

På denna sajt hittar du några utdrag ur Bibeltexter samt funderingar kring dessa. Titta under blogginläggen, under kategorin Tro för att veta mer.

Blogginlägg

%d bloggers like this: