About/Om

Text in Swedish below/Svensk text nedan

Hi, I’m Petter. Raised in the 1960s and 1970s in a family of artists, architects, academics, seafarers and more, in a Europe divided by the Iron Curtain and the rise of brutalist architecture housing programmes. My path has passed through public organizations, global corporations, small businesses and non-profit engagements. I am a father, country boy, hobby artist with upbringing in Stockholm, Copenhagen and at the countryside north of the small town of Lund, in the heart of Swedish farmland. History, aesthetics and philosophy has always interested and engaged.

In my profession, I am busy in areas such as business development, analytics and development of decision support systems for various organizations, in the public arena and private domain. In my spare time, I devote myself to craftsmanship and works of art.

Social Engagement

At a young age, I was hooked on the left-wing movement and could not imagine voting for anything other than the Left Wing Party (Vänsterpartiet) or the Environmentalist Party (Miljöpartiet). I had beliefs, that injustice could only be solved through collectivist measures, and saw the left bloc as morally superior to the greedy bourgeoisie. In retrospect, I am more than willing to confess my stupidity and the categorical attitude I held.

I was among those who supported the Environmentalist Party at the 1988 election for Swedish parliament, in which they took seats in the parliament (Riksdag). Like many others, I was influenced by the media pressure about widespread seal deaths around Sweden’s coasts and believed the erroneous claim that it had to do with environmental toxins. Later, I came to swing in the direction of Social Democracy Party (S) because somewhere I saw it as the fundamental state-supporting party and as main stewards for a good society.

I believe there are many positive aspects associated with social engagements of the left. The idea of solidarity is at its core, if I am to boil it down to something concrete. Once I gained more experiences of life, and insights into the nature of reality became somewhat clearer, my view of politics also changed. Somehow, the image I had of society came more in tune with what I actually experienced and through other people’s stories.

I can probably say that my civic commitment has a connection to the idea of freedom and ethics/morality. It is a kind of combination that I can only partially link to politics. Deep down, it lies with areas such as basic psychology and physics. I have come to realize that the collectivist view of humanity (or identity politics as it is so popularly known today) is devastating despite all the good intentions. I thought it was a path to good society, but as we all know, the road to hell is paved with good intentions. Today I realize what wounds this approach creates in people’s lives. Unfortunately, I am not very optimistic about the path taken by several countries, including Sweden, in this regard.

Currently, I am only partly politically engaged, but I have turned far away from left leaning ideology. I believe in putting the emphasis on how to view and analyze social issues, rather than talking about how people should live their lives. At least, I find it to be an important principle. How do you think one should deal with social issues?

Art

Expressions of images and writing has always been a big part of my life. Everything from concept art, performance art, paintings, sculpture, photography to poetry appeals to me. Music is also nice, but is not within my skill set. For me, the creative process and looking at art is an important way to gain understanding in other areas of life.

——————————

Hej, jag heter Petter! Uppvuxen under 60- och 70-talet med såväl esteter, akademiker som sjömän i familjen, i ett Europa delat av järnridån och miljonprogrammets framväxt. Min väg har tagit mig genom allt från offentlig verksamhet, via internationella storbolag till konsulttjänster inom fåmansföretag. Jag är pappa, lantis med uppväxt i Stockholm, Köpenhamn och på landsbygden i närheten Lund. Historia, estetik och filosofi har alltid intresserat och engagerat.

Jag arbetar till vardags med analytics, verksamhetsutveckling och utveckling av beslutsstöd åt olika organisationer, inom såväl offentlig sektor som privat näringsliv. På fritiden ägnar jag mig åt hantverk och konstskapande.

Samhällsengagemang


I unga år var jag såld på vänsterrörelsen och kunde inte tänka mig att rösta på annat än Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Jag hade en tro om att orättvisor bara kunde lösas genom kollektivistiska åtgärder och såg vänsterblocket som moraliskt överlägset den giriga borgerligheten. Så här i efterhand kan jag slå mig för pannan över min enfald och den kategoriska inställning jag intog.

Jag var med bland dem som stöttade MP vid valet 1988 vilket gjorde att de fick plats i Riksdagen. Som många andra påverkades jag av mediatrycket om den omfattande säldöden runt Sveriges kuster och trodde det felaktiga påstående att det hade att göra med miljögifter.

Senare kom jag att svänga åt socialdemokratins håll eftersom jag någonstans i grunden såg S som det statsbärande partiet och det goda samhällets förvaltare.

Jag anser att det finns många positiva perspektiv i vänsterns samhällsengagemang. Det handlar framförallt om solidaritetstanken om jag ska koka ner det till något handfast.

När väl erfarenhetshandikappet började släppa och insikter om verklighetens beskaffenhet blev något tydligare ändrades också min syn på politiken. På något sätt kom den bild jag hade av samhället mer i samklang med det jag faktiskt upplevde och genom andras berättelser.

I grunden kan jag nog säga att mitt samhällsengagemang har en knytning till frihetstanken och etik/moral. Det är en slags kombination som jag bara delvis kan koppla till politiken. Djupast ligger det i helt andra områden, som grundläggande psykologi och fysik. Jag har kommit att inse att den kollektivistiska människosynen (eller identitetspolitiska som det så populärt benämns idag) är direkt förödande trots alla goda intentioner. Jag trodde det var en väg till det goda samhället, men som vi alla vet är vägen till helvetet kantad av goda föresatser. Idag inser jag vilka sår detta synsätt skapar i människors liv. Jag är tyvärr inte särskilt optimistisk när det handlar om den väg flera länder, däribland Sverige, slagit in på i detta avseende.

Idag är jag delvis politiskt engagerad och har lämnad vänsterideologierna långt bakom mig. Jag tror på att lägga tonvikten på hur man kan betrakta och analysera samhällsfrågor, mer än att tala om hur människor ska leva sina liv. Det är iallafall ett viktigt rättesnöre. Hur tänker du man ska hantera samhällsfrågor?

Art/Konst

Bild och skrift har alltid tagit stor plats i mitt liv. Allt från konceptkonst, performance art, målning, skulptur, fotografi till poesi tilltalar mig. Musik är också fint, men är inte något jag utvecklat särskilt. För mig är skapandeprocessen och att betrakta konst ett viktigt sätt att nå förståelse inom andra områden av livet.

%d bloggers like this: